Dnes je 27. 10. 2020    Svátek má Šarlota / Zoe, zítra Státní svátek.
Janov oficiální stránky obce
Janov

Aktuality

18.01.2017Návody pro správnou obsluhu podatelny

 

Kontakt s obcí prostřednictvím podatelny sice není složitý, přesto je výhodné znát

správný postup. Užitečné rady najdete právě zde v tomto článku. Vztahují se přímo na

informace, návody a předpisy v rubrice "Obecní úřad/Podatelna".

 

Upozornění - datová zpráva s elektronickým podpisem

 1. Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky.
 2. Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 3. Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

  Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

  1. Kontrola elektronické datové zprávy:
   1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
   2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
   3. zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
   4. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
  2. Potvrzení doručení datové zprávy
   Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
   VZOR:

   Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Janov, na obec@janov-sy.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

   Identifikátor dokumentu
   S pozdravem
   Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

  3. Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Janov, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
   Jméno a příjmeníČ. certifikátuVydavatel kvalif. certifikátu
   Miluše Vomočilová

   Technické parametry datové zprávy

   Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Janov postupovat v souladu s platnou legislativou.

   1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
    Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .xls, .htm, .html, .xhtml.
    Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte
   2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
    Datové zprávy jsou přijímány na:
   3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
    Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

Upozornění

Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  1. zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  2. zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  3. elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
 2. Potvrzení doručení datové zprávy
  Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
  VZOR:

  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Janov na obec@janov-sy.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

Upozornění - při doručení datové zprávy osobně nebo pezemní poštou

 1. V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
 2. Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 3. Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
 4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
 5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Janov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • elektronické podání je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
 • za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, je možno je učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu

  Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Janov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno

 

 

16.03.2016Zákon č. 106/1999sb.ˇ(Svobodný přístup k informacím...)

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

o    Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů

o    Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů

o    Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů

o    Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů

o    Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů

o    Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů

o    Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů

o    Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů

o    Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

o    Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001

o    Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

o    o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

o    kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

o    Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

o    Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

o    Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

o    Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

o    Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

1.     se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2.     jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

3.     jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

     Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

0.     jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

1.     ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

2.     by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

     Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

     Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 

0.     probíhajícím trestním řízení,

1.     rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

2.     plnění úkolů zpravodajských služeb

3.     přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

4.     činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

     Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení

0.     provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

1.     škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

2.     knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

3.     Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

4.     kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

     Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

24.  ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

25.  písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

o    označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

o    musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,

o    musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

o    je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

o    musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

o    neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

 .      brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

a.     v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

b.    v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

11.02.2013Valdštejnské alianční erby v Janově

Foto

 

S tichým úžasem jsem si uvědomil, že Janov, z historického a památkového pohledu zcela bezvýznamná obec, se může chlubit nezvykle hustým výskytem erbů rodu Valdštejnského. Najdeme je hned na třech místech formou pískovcových kartuší, a to nad hlavním vchodem janovského kostela sv. Filipa a Jakuba, nad kasulovým oknem kaple sv. Huberta na Mendryce a na severním štítu bývalého zámečku „Georgenlust“ rovněž na Mendryce. Ve všech třech případech se jedná o tzv. alianční erby, tzn.,

 Alianční erb Valdštejn - Ulfeldt (kostel Janov) 

 Alianční erb Valdštejn - Ulfeldt (kostel Janov)

že vedle erbu hlavního významného majitele znaku se nachází, vyjádřeno zjednodušeně,  ještě další erb subjektu spřízněného např. sňatkem, příbuzenským nebo i politickým vztahem. Určení „hlavního“ erbu v Janově nedalo velkou práci, jelikož se v četných historických a pseudohistorických zdrojích uvádí jako „alianční erb Valdštejnů“. Zde jsem se omezil na ověřování tohoto tvrzení (vzpomněl jsem se při tom, že v regionálních zdrojích koloval dlouhá léta falešný letopočet vzniku Mendryky), ale v tomto případě je to nesporné:  Čtyři lvi obráceni proti sobě charakterizují českou větev tohoto rodu. Záhadou mi ale bylo, proč se přes ta léta nikdo nepokusil identifikovat druhou část aliančního erbu. V relevantní literatuře a na internetu jsem o tom nic nenašel, a heraldik sám také nejsem, abych na to našel jednoduchou odpověď. Nicméně, začal jsem investovat čas na vlastní bádání a kontaktovat osoby, u kterých jsem předpokládal patřičnou odbornou znalost dané problematiky.

           Alianční erb Valdštejn - Trauttmansdorff (zámeček)

                 Alianční erb Valdštejn - Trauttmansdorff (zámeček)

Důležitým momentem při tom bylo určení časové příslušnosti erbů umístěných na zmíněných objektech. Zde mi pomohly znalosti, že janovský kostel byl v letech 1762 – 1767 zásadně přestavěn, mj. dostal dnešní věž (ovšem s jinou kupolí). V r. 1775 byl postaven/přestaven lovecký zámek na Mendryce, a ve stejnou dobu tam vznikla i kaple sv. Huberta. Během těchto let vládl v Litomyšli Jiří Kristián hrabě z Valdštejna (*16.4.1743  +6.10.1791). V jeho okolí se ovšem vyskytla celá řada „spřízněných“ osob, a začal jsem je trochu „prolustrovávat“, počínaje nejbližšími, totiž manželkou a rodiči. A vida, trefa. Manželkou Jiřího Kristiána byla Marie Alžběta hraběnka z Ulfeldta (*19.9.1747 +27.1.1791), dánský rod. Ji patří druhý erb jak na kostele v Janově, tak i na kapli na Mendryce. Vzápětí se mi podařilo určit i druhý erb na zámečku. Ten patří rodu Trautmansdorffů. Řešení je jednoduché: Matkou Jiřího Kristiána byla Marie Josefa Terezie hraběnka Trauttmansdorff (1704-1757), choť  Františka hraběte z Valdštejna (1709-1771). Pokud máte někdo přístup k dobrým heraldickým lexikonům, můžete si na základě přiložených fotografií mé údaje ověřit.

                  Alianční erb Valdštejn - Ulfeldt (kaple sv. Huberta) 

Ještě pár poznámek k optickému dojmu erbů. Jak bylo uvedeno výše, jsou to pískovcové kartuše, a přes staletí zůstaly ve své přirozené barvě, pravděpodobně sem-tam vyčištěné nebo jinak restaurované. V nejmladší době ovšem byl mně neznámým umělcem polychromován erb na štítu zámečku (viz na snímku), a to způsobem neodpovídajícím skutečnému koloritu originálních erbů. Je to otázka vkusu současných majitelů dotyčné nemovitosti, historické hodnotě to neprospívá. Protože se nedávno i historické pískovcové sochy na štítu kaple sv. Huberta proměnily v bílou podobu, chtěl jsem tam pořídit aktualizovanou fotografii erbu, který za plotem není vidět. Proto jsem se rozhodl dne 6.2.2013, kdy slunce po dlouhé době umožnilo kloudné fotografování, v areálu sester zazvonit a žádat o možnost zhotovení fotografií zmíněného erbu. Přes předložení mého kronikářského průkazu a vysvětlení kronikářského záměru u této kulturní památky mi ale bylo toto odepřeno, a to zcela nečekaně strohým způsobem neslučitelným s vlídným posláním sester. Takže, pokud někdo z Vás bude mít to štěstí dostat se do blízkosti kaple, podívejte se prosím na vzhled erbu. Fotografie v tomto článku je z dřívějších dob a zachycuje erb v původním provedení.

K.M., 9.2.2013

 

12.01.2013Co prozrazují některé půdní nálezy o minulosti Janova

Foto

 

Někteří z Vás znají mé časté otázky, zda se nenašly v usedlosti nějaké staré fotografie nebo jiné dokumenty pocházející z německého podílu janovských dějin. Přes léta nikdo nic neměl, ba ani o ničem nic nevěděl. Až poslední dobou se přece jen něco našlo. A každý nález nám prozrazuje kousíček o tom, jak to tady dříve bylo, a často vytváří i most pro porovnání s dnešním stavem.

Nejnovější úlovek mi věnoval janovský originál pan Broukal, kterého zde blíže představovat nemusím. Našel celkem nevzhlednou hnědou kovovou destičku o velikosti 10 x 6 cm se dvěma výřezy pro provléknutý řemínek, sloužící k označení majitele na nějakém zvířeti nebo větším předmětu, třeba kusu zavazadla. Na přední straně je ražený nápis „ALOIS PAZOLT FLEISCHHAUER JANSDORF N:230“ (obr. 1). Fleischhauer znamená v českém překladu řezník.  To byla taková malá výzva pro mne, abych se pustil trochu do bádání. První krok: Dům s čp. 230 v Janově existuje, a je uveden i v literatuře (1), čili se jedná o usedlost vzniklou před rokem 1945. Ve stejném zdroji jsem našel i majitele této nemovitosti – je to právě onen Alois Pazolt, jenž provozoval řemeslo řezníka. V této knize se ovšem píše „Patzold“, což není zase nic mimořádného, protože kniha vznikla v podstatě bez podpory matrik. Autor uvádí, že řezník měl právo vyškolit učně, a že měl před r. 1938 roční obrat ve výši 350 000 Kč, v r. 1944 pak okolo 70 000 RM (Reichsmark). Tato čísla samotná nám moc neříkají, potřebovali bychom to nějak, s něčím porovnat. Zdroj (1) nám prozrazuje, že spořící vklady družstevníků v letech 1930/1931 postavené Raiffeisenbanky (dnes budova OÚ) se pohybovaly kolem 2 milionů Kč, a úvěry později okolo 95 tisíc RM. Podívejme se ještě na ceny, které nám poskytuje zdroj (2). Uvádí se zde, že v r. 1938 stál metrák brambor 7 RM, kilo vepřového masa 1,15 – 1,35 RM (živá váha), litr mléka 15 až 17 feniků a jedno vejce 9 feniků. Když uvažujeme, že v roce 1944 zvládl vedle přísně regulovaného válečného trhu v rostoucí míře trh černý, tak pan řezník rozhodně nebyl chudák.

Obrázek č. 1 Obrázek č. 2

Vrátím se k té plechové destičce. Má totiž i zadní stranu, na první pohled bezvýznamnou, ale při vhodném dopadu světla lze na ní rozluštit ražený zápis „ALOIS PATZOLT MOHREN No. 55“ (obr. 2).   A tak jsem udělal druhý krok. Mohren je dřívější název Javorníku u Svitav. Všimněte si opět nové, třetí verze příjmení. Zdroj (3) uvádí, že tam také působil „řezník Patzold“, a soudě dle dalších okolností se mohlo jednat o otce, dědečka nebo dalšího příbuzného tohoto janovského řezníka. Obrátil jsem se na osvědčený informační zdroj (4), který mi sdělil, že se „náš“ Alois narodil dne 27. 5. 1901 v Javorníku čp. 55, a nadto ještě jména, data narození a bydliště jeho otce, dědečka, sourozenců a sourozenců jeho otce. Žádný další Alois se mezi nimi nevyskytoval, a ani při sčítání lidu v r. 1921 se v Javorníku už nenašel žádný Alois Patzold. Naopak na jiné listině byla poznámka, že se Alois Patzold přestěhoval do Janova. Plechová destička byla tedy vyřešena. Se jménem Patzold je ale spojena ještě jiná zajímavost. Dle (3) vlastnil totiž po první světové válce jistý Patzold z Javorníku prosperující restauraci „U jelena“ u hlavní silnice do Svitav (obr. 3). Když se dostal do roků, kdy touha po klidu zvítězí nad touhou po tučném a jistém, ale tvrdou prácí vydřeném výdělku, rozhodl se tu restauraci prodat. Přišel při tom na lišácký nápad: Jako cenu si od kupujícího podmiňoval jen doživotní rentu, pro tehdejší těžké doby lákavá nabídka! Jeden zájemce jménem Franz Schreier po pohrdavém pohledu na zjevně blízký konec dosavadního majitele hned na to přistoupil, zřejmě v domnění, že tu hospodu získá za akční cenu.  Jenže Patzold ne a ne rozloučit se s tímto světem… Zkrátka, nový majitel si to špatně vypočítal a zkrachoval i přesto, že jeho hospoda díky své poloze měla více než dobrý obrat. „Jelen“ pak přešel na dalšího majitele, Karla Rista z Moravské Třebové, který ho v r. 1935 přebudoval a zvětšil.  Z dat mého zdroje (4) vyplývá, že onen muž s pevným zdravím musel být buď otec našeho Aloise, anebo jeden z jeho tří strýců. Všichni se narodili v rozpětí mezi 1847 a 1855. Dalo by se to přesně zjistit dalším pátráním ve starých pozemkových knihách, ale myslím, že by to nepřineslo nic zásadního. Věřme tedy údaji pod pohlednicí (obr. 3), že to byl strýc Anton.

Obr. č. 3 - Hospoda

Dalšími úlovky jsou tři černobílé fotografie v tehdy běžném formátu 6x6 cm, které jsem přes skener zvětšil a pak na počítači trochu „vyčistil“. Věnoval mi je pan Fr. Jirásek. Byly nalezený v souvislosti s požárem kostela v r. 1957 a jeho opravou na začátku šedesátých let minulého století. Pocházejí bezesporu z německé minulosti Janova, pravděpodobně z let 1937-1942. Bohužel jsou jejich hlavním motivem osoby, které zcela vyplňují plochu fotek, a takto posouvají vyfocené okolí

 

Obrázek č. 4 Obrázek č. 5

poněkud do pozadí. I tak lze na nich identifikovat různé objekty, o které mi výhradně jde. Na první fotografii s  mladou paní (obr. 4) např. můžeme rozeznat dnešní školku (č.p. 246) v původním vzhledu, a před ní srubovou chalupu, která dnes už nestojí. Měla dříve č.p. 163. Na další fotografii s tou rodinou při senoseči (obr. 5) poznáme vlevo jejich obydlí, viděno dnešním vkusem jako krásnou bílou chalupu, dle všeho s výměnkem, který na fotce vidět není. Mohl to tedy být malý statek s uzavřeným dvorem. Dle pana Jiráska by se mělo jednat o dnes už neexistující č.p. 87. Pak by stanoviště fotografa mohlo být někde za tiskárnou, na louce Winterových, nebo i kousek za potokem, který měl dříve zcela jiný, klikatý průběh. Dnes na místě té chalupy stojí poněkud méně pohledná garáž (obr. 6). Vzápětí jsem ale poněkud znejistěl, protože se mi zdálo, že dotyčná lokalita nemohla pro takovou usedlost poskytovat dostatek místa. Mé pochybnosti ale vyvrátil náš starousedlík B. Šplíchal, jenž se na tu chalupu vzpomněl z osobních důvodů zcela přesně, dokonce na tu malou sošku ve výklenku nade dveřmi. No a nakonec potvrdil i náhled do Císařských povinných otisků map stabilního katastru, že se na popsaném místě skutečně nacházel menší uzavřený dvůr (obr. 7). V povalečném kronikářském zápisu je pro nemovitost s čp. 87 uvedeno, že ji „dostal přidělenou Ludvík Černý jako bouračku, kterýžto materiál z této, použil pro přestavbu své budovy“ (čp. 86, poznámka autora). Jestli toto rozhodnutí bylo pro vzhled obce prospěšné, můžete pohledem na obr. č. 6 posoudit sami.

Obrázek č. 6 Obrázek č. 7

Na další fotografii vidíme pět mladých mužů na hřbitovní zdi (obr. 8), v pozadí je vidět základní škola. Dle úhlu pohledu bych usoudil, že snímek vznikl u dolního rohu hřbitova, a překvapily mne zde tři věci: Za prvé ten už tenkrát špatný stav cihlového zdiva, za druhé ta malá výška zdi, tzn., že povrch hřbitova byl v té době vyšší než dnes, a za třetí, že v tom rohu nejsou vidět hroby. Při tom Němci usilovali v třicátých letech o výstavbu nového, většího hřbitova, protože ten stávající byl prý příliš malý.

Obrázek č. 8 Obrázek č. 9

Další fotografii (obr. 9) mi zapůjčil náš pan starosta Miloš Štika. Je to pohled zřejmě z roku 1957 na zmizelou kapličku, o které jsem se domníval, že její vzhled není fotograficky dochován. Stála u skupiny akátů, když se chodí od Sedliských údolíčkem k lesu. V plánu obce dle (3) je sice symbolicky zakreslena, ale dále se autor o ni nezmiňuje. Patřila za německé minulosti dle všeho k pozemkům čp. 76, které vlastnil jistý Franz Pachl. Muž stejného jména vlastnil ale i čp. 91, a tam stála rovněž kaple. Ta byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, a takto je v (3) společně s dalšími kaplemi i několikrát citována. Nevyloučím možnost, že autor se v dolní části obce moc nevyznal a sloučil na papíře dvě Pachlovy kaple v jednu. Jelikož kaple na obrázku č. 6 je už „vykuchána“, nemohu Vám ani říct, komu byla zasvěcena. Třeba si vzpomene nějaký starousedlík na její původní obsah.

Klaus Müller, v lednu 2013

Použité zdroje:

(1) Kaupa, Karl: Heimatbuch der Gemeinden Jansdorf und Strokele. Heimatwerk-Verlag München, 1974.

(2) Hrubesch, Viktor: Heimatbuch für Überdörfel, Körber und Böhmisch-Lotschnau. München, březen 1989.

(3) Urbanek, Johann; Zierl, Erich: Mohren – Geschichte eines sudetendeutschen Grenzlanddorfes. Selbstverlag, Mannheim 1975

(4) Tast, Thomas – genealog, Mannheim (SRN)

 

07.01.2013S pomocí příspěvku od NADACE ČEZ jsme opravili jednu z místních komunikací

Foto

V roce 2012 bylo v naší obci, jak jste jistě zaregistrovali, realizováno několik oprav místních komunikací. Jednalo se především o opravu komunikace podél strakovské silnice od Záleských po Vrchotovi, zpevnění komunikace na Mendryce, rozšíření komunikace u Bielků, oprava spojovací komunikace na strakovskou silnici u bytovek a v neposlední řadě byla vybudována nová komunikace Na Kamenné straně.

Jak je již zmíněno, byla opravena i komunikace podél strakovské silnice, která je obslužnou pro rodinné domy čp. 30, 290, 271, 270, 269, 293 a 37. Jednalo se o úsek dlouhý cca 190 metrů o šířce 3 metry a z důvodu havarijního stavu komunikace byla tato rekonstrukce provedena v plném rozsahu, což znamená, že kromě nového asfaltového povrchu v tloušťce 60 mm, bylo vyměněno také kompletní podloží a jedna strana komunikace byla osazena chodníkovými obrubníky. Po dokončení všech oprav byly dosypány krajnice.

Důležitou skutečností je, že tato oprava byla realizována za pomoci nadačního příspěvku od NADACE ČEZ, která podpořila tento záměr finančním příspěvkem ve výši 300 tisíc korun.   

P. D.

Předání symbolického šeku na 300.000 Kč

 

Nová cesta u Záleských

24.09.2012Něco o tanečním kroužku "Smajlíci"

Foto

 

Smajlíci

 

Dětský taneční kroužek „Smajlíci“ vznikl 4. dubna 2009. Skupina se věnuje moderním tancům oblíbeným u mládeže, a protože jezdí i na různá vystoupení, učí se děti mj. i odbourávat trému. V rámci soustředění a tréninků nechybí ani stanování a společné výlety, kde si děti užijí hodně legrace se vším všudy.

Chtěla bych poděkovat rodičům dětí za spolupráci a sponzorské dary, panu starostovi za pronajaté prostory a podporu. Také všem, kdo se jakkoliv podílel na chodu našeho kroužku. Ve fotogalerii (zde a zde) najdete několik snímků z naší zájmové činnosti.

Eva Wejdová, vedoucí kroužku.

 

02.02.2012Trvalé odkazy na fotografie a videa K. Müllera o Janově a okolí

Foto

Po některých akcích a událostech jsem umístil opakovaně odkazy na externí videa resp. fotografie, pokud překročily limit webových stránek, anebo se u nich dal předpokládat určitý zájem o stažení v lepším rozlišení. Abyste do budoucna nic nepropásli, najdete teď v rubrice „odkazy“ (pod Úvodem) trvalé odkazy na umístění těchto dokumentů. Jedná se o dění v obci ve fotografiích (rajče) a ve videích (Youtube) a o snímky Janova a okolí (Panoramio).

Pro soukromé účely jsou volně k dispozici, ale pokud je někdo hodlá šířit dále, tak bych rád upozornil na to, že bez uvedení zdroje a/nebo autora je to přinejmenším neetické J V případě komerčního záměru nutno se dohodnout s autorem.

K.M.

1
Copyright © 2010 Obec Janov | SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap