Dnes je 28. 10. 2020    Svátek má Státní svátek, zítra Silvie.
Janov oficiální stránky obce
Janov

Povinné informace část 2

 

  --- stránka je v současné době v přestavbě ---

  

--- zpět k 1. části ---

 

  10. Příjem žádostí a dalších podání

         Podatelna

  11. Opravné prostředky

 Co když orgán žádosti nevyhoví

 

- Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.  

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 - Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst.7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno   rozhodnutí o odmítnutí, nebo

který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

+ Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

+ Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

+ O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

+ Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

+ Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

  12. Formuláře

          Návody a formuláře

 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

+ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

+ zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

+ zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje  postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

+ zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

+zákon č. 133 o evidenci obyvatel a rodných číselzákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 + zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

+ zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

+ Platné obecně závazné vyhlášky

+ Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce zde

 14.2. Vydané právní předpisy

 Obec Janov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

 Obecně závazné vyhlášky  (klikněte)

 

  15. Úhrady za poskytování informací

 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

 Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytnuté informace - zde ke stažení

 

 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 16. Licenční smlouvy

 16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  předpisů

 16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Janov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

                Výroční zprávy

 

Copyright © 2010 Obec Janov | SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap